ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici în vederea efectuării reparaţiilor la Casa de Cultură „Platon Pardău”

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

 

                Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.“c”,  precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici în vederea efectuării reparaţiilor interioare - sala de spectacole la Casa de Cultură Platon Pardău, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2.  Primarul municipiului, prin Serviciul urbanism şi Direcţia economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 209