ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PLATII PENALITATILOR

 DE INTARZIERE CATRE SC EURATO SA

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29 ianuarie 2014

 

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,actualizata; Sentinta civila nr.2456/2013 a Judecatoriei Odorheiul Secuiesc; Contractul de tranzactie nr.2063/29.01.2013;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată si actualizata;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă plata   penalitatilor de intarziere in cuantum de 3141,85 lei,  catre SC EURATO SA, conform contractului de tranzactie nr.2063/29.01.2014.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.01.2014

Nr.21