ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 172 mp, situat în str. Parcului, nr.45, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Scutariu Dumitru şi Aurora, proprietarii construcţiei

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată.

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c şi alin.(5) lit.b şi art.45 alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată.

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 172 mp teren situat în str. Parcului, nr.45, aferent construcţiei proprietate privată şi curte, identic cu număr cadastral 35695 de 172 mp din CF 35695, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Scutariu Dumitru şi Aurora, proprietarii construcţiei.

      Art.2. Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 45 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului de vânzare, iar restul în 24 de rate lunare consecutive.

    Art.3.Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi de publicitate imobiliară.

          Art.4. Primarul Municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul  juridic va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                    Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 210