ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 37 mp, situat în str. parcului, nr.45, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru  soţii Scutariu Dumitru  şi Aurora şi soţii Scutelnici Aurel şi Dănuţa, proprietarii construcţiei

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2011 privind administraţia publică locală  - republicată.

În temeiul art.36 alin. (2) lit.c şi alin.(5) lit.b şi art.45 alin.(1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată.

                                                    HOTĂRĂŞTE:

      Art.1.  Se aproba vânzarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 37 mp, cu număr cadastral 35687, din CF 35687, teren situat în str. Parcului, nr.45,  cota de 47% pentru apartamentul nr.1 - cu respectarea dreptului de preempţiune pentru soţii Scutariu Dumitru şi Aurora şi cota de 53% pentru apartamentul nr.2 – cu respectarea dreptului de preemţiune pentru soţii Scutelnicu Aurel şi Dănuţa.

      Art.2. Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 45euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20 % în momentul încheierii contractului de vânzare, iar restul în 24 de rate lunare consecutive.

     Art.3.  Cheltuielile pentru perfectare actelor notariale şi efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către cumpărători.

      Art.4. Primarul Municipiului Vatra Dornei, prin Compartimentul Cadastru, Compartimentul Juridic şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                    Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 211