ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea sumei de 2340 lei  către „CSM DORNA”  Vatra Dornei”secţiunea fotbal, pentru suportarea cheltuielilor  de cazare şi masă  cu ocazia participării  juniorilor la  „CUPA MOŞ CRĂCIUN” ce se va desfăşura la Suceava

 

   Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

     Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i al Legii nr. 273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a” pct.5,6 şi art. 45  alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aproba alocarea sumei de 2340 lei, către CSM Dorna Vatra Dornei pentru suportarea cheltuielilor de cazare şi masă, cu ocazia participării grupei de juniori la „CUPA MOŞ CRĂCIUN”, care se va desfăşura la Suceava în perioada 20-22 decembrie 2014.

Art.2. Suma  alocată conform art.1 va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art.3. Primarul municipiului, prin Direcţia economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 212