ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei de 1000 lei  către „CSM DORNA”  Vatra Dornei” – secţia tenis de masă pentru suportarea cheltuielilor  de desfăşurare şi premiere a concursului  „CUPA MOŞ CRĂCIUN”

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i al Legii nr. 273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a” pct.5,6 şi art. 45  alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aproba alocarea sumei de 1000 lei, către CSM Dorna Vatra Dornei secţia tenis de masă pentru suportarea cheltuielilor de desfăşurare şi premiere, cu ocazia organizării concursului „CUPA MOŞ CRĂCIUN, la tenis de masă care se va desfăşura la Vatra Dornei în data de 14 decembrie 2014.

Art.2.  Suma  alocată conform art.1 va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art.3. Primarul municipiului, prin Direcţia economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

 

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                     Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 213