ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei de 2.000 lei  către un grup de elevi de la  Şcoala Gimnazială nr.4  pentru suportarea cheltuielilor  de  deplasare şi masă  la festivalul de „DATINI ŞI OBICEIURI DIN STRĂBUNI LĂSATE” la Cluj-Napoca

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

  Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local şi HCL nr.3/2014 privind aprobarea bugetului local  de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei – cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i al Legii nr. 273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a” pct.5,6 şi art. 45  alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aproba alocarea sumei de 2.000 lei, grupului de elevi de la Şcoala Gimnazială nr.4, pentru suportarea cheltuielilor de deplasare şi masă la festivalul de  „DATINI ŞI OBICEIURI DIN STRĂBUNI LĂSATE„ ce se va desfăşura la Cluj-Napoca în data de 5 decembrie 2014.

Art.2.  Suma  alocată conform art.1 va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art.3. Primarul municipiului, prin Direcţia economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

 

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 214