ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea a unei locuinţe pentru tineri, realizată prin Programul ANL, situată  în str. Unirii, nr. 67A, sc. A, ap.6

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr.114/1996, aHG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/199, ale Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, precum şi art.15 alin.9 din HG nr. 962/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin (2) lit.c şi alin .5 lit.a, precum şi art.45 din legea nr. 215/2001 – administraţei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aproba  repartizarea unei locuinţe pentru tineri realizată prin programul ANL, situată în str. Unirii, nr.67A, sc.A, ap.6, pentru Constantinescu Mihaela.

Art.2.  Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                        CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 215