ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea în administrare a unui spaţiu, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Mihai Eminescu - clădirea TBC, pentru SERVICIUL DE AMBULANŢĂ SUCEAVA

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu art.17 din legea nr. 213/1998, republicată – privind proprietatea publică şi regimul acesteia;

În temeiul dispoziţiilor art.124 alin. (2) lit.d şi alin.(6) lit.a pct.3, precum şi art.45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă atribuirea în administrare a unui spaţiu în imobilul din str. Mihai Eminescu, clădirea TBC în vederea desfăşurării activităţii SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ SUCEAVA.

Art.2. Contravaloarea utilităţilor pentru acest spaţiu vor fi suportate de către beneficiari.

Art.3. Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri şi Urbanism, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 216