ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei de la bugetul local, pentru PAROHIA NAŞTEREA MAICII DOMNULUI  din Vatra Dornei

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, cererea parohiei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.313 din 15 martie 2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România.

În baza prevederilor art.4 şi art.5 din legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin (4) lit.a, alin.(6)  lit.c  şi ale art.45 alin (2) din legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aproba acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei, de la bugetul local al municipiului Vatra Dornei, pentru PAROHIA NAŞTEREA MAICII DOMNULUI, în vederea continuării lucrărilor la grupul sanitar.

Art.2. Primarul municipiului, prin Direcţia economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 217