ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2014

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 noiembrie 2014

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr.5/2013 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal actualizat;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:            

       Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, conform influenţelor prevăzute în anexa 1 şi anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2. Se aprobă modificarea şi completarea Programului anual de investiţii -2014, conform anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.3. Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

    Nr. 218