ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea modificării şi completării HCL nr.147/06.12.2010 privind „aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne”

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 noiembrie 2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se modifică şi se completează HCL nr. 147/06.12.2010 anexa nr.1 – Investiţii publice de interes local, care vor fi finanţate din credit.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 147/06.12.2010 rămân valabile.

Art.3. Primarul municipiului, prin Direcţia economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CHIRUŢĂ VASILE

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul municipiului

                                                                                      Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

27.11.2014

  Nr. 219

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la HCL nr.219/2014

 

Investiţiile publice de interes local, care vor fi cofinanţate din credit

I.  Refacerea şi dezvoltarea infrastructurii de turism în parcul balnear Vatra Dornei – 5.554.941 lei.

II. Extindere şi modernizare reţele de apă uzată  menajeră  şi pluvială în staţiunea turistică Vatra Dornei în vederea atingerii standardelor UE -1.024.059 lei.

III. Lucrări de asfaltare şi pavare a străzii Mihail Sadoveanu din municipiul Vatra Dornei - 421.000 lei.