ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară

pentru trimestrul III si IV al anului 2013

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) si (13) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata, OUG nr. 63/2010, actualizata si  aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

ën temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.ÓbÓ , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) lit.a din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată si actualizata;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă conturile  de execuţie bugetară pentru timestrul III si IV al anului 2013, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local,  bugetul ”mprumuturilor interne,   conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotăr‰re.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia buget-contabilitate va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.22