ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL   MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   de indata   din data de  09 decembrie  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr.5/2013 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal actualizat;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

        Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014, conform influentei prevazuta in anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre si repartizare sume la investitii din fondul de rezerva conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

       Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    CHIRUTA VASILE

      

                       Contrasemneaza,

                         Pt. Secretarul municipiului

              Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

09.12.2014

Nr.220