R O M Â N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  parteneriatului cu Primăria BAIA SPRIE şi cu SC ROGEPA SRL, a Proiectului MINER – Măsuri INovative de Educare şi Recalificare în zonele foste industrializate, cu finanţare din fonduri europene, conform Planului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. şi aprobarea cofinanţării de 2 % din bugetul local

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

           intrunit in sedinta   de indata   din data de  16 decembrie  2014

 

                Având în vedere:

                - Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului VATRA DORNEI;

                - referatul nr. 30117/16.12.2014 al Serviciul Dezvoltare Locala si Managementul Proiectelor , prin care propune întocmirea şi depunerea în parteneriat cu Primăria BAIA SPRIE şi cu SC ROGEPA SRL a Proiectului MINER – Măsuri INovative de Educare şi Recalificare în zonele foste industrializate  cu finanţare din fonduri europene; obiectivul proiectului va fi facilitarea integrării pe piaţa muncii în următoarele 10 luni a 180 de şomeri, din zone foste industrializate din regiunea Nord Vest şi regiunea Nord Est, cu accent pe şomerii de lungă durată, prin consolidarea unui acord între nevoile şomerului şi nevoile pieţei muncii, în vederea asigurării de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă;

                - avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local (comisia buget-finanţe şi comisia juridică);

                Tinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

                În temeiul dispoziţiilor art. 36, aliniatul (2), litera b), coroborat cu aliniatul (4), litera f), art. 45, aliniatul (2), art. 115, aliniatul (1), litera b) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                Art.1. Se aprobă depunerea Proiectului MINER - Măsuri INovative de Educare şi Recalificare în zonele foste industrializate , în parteneriat cu Primăria BAIA SPRIE şi cu SC ROGEPA SRL, în vederea accesării de fonduri prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.1., conform fişei proiectului, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.2. Se aprobă cofinanţarea de 2 % a proiectului din bugetul local al municipiului VATRA DORNEI, în sumă de 14.223,40 lei din bugetul corespunzator municipiului Vatra Dornei.

                Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Serviciul Dezvoltare Locala si Managementul Proiectelor

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                    CHIRUTA VASILE

      

                       Contrasemneaza,

                                    Pt. Secretarul municipiului

              Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

16.12.2014

Nr.222