ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară

pentru trimestrul III al anului 2014

 

  

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta    ordinara din data de  18 decembrie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 si 13 al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) lit.a din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă conturile  de execuţie bugetară pentru timestrul III al anului 2014, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local,  bugetul împrumuturilor interne,   conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    BOCA ROMAN

 

 

 

      

                                    Contrasemneaza,

                                Pt. Secretarul municipiului

                   Luminita Luminosu

Vatra Dornei

18.12.2014

Nr.226