ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului, pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, pentru  unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta    ordinara din data de  18 decembrie  2014

 

            În conformitate cu prevederile:

Ř  art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ř  Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Ř  Legii privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

Ř  Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ř  Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002,privind aprobarea Normelor metodologice, pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12001    82130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;

            Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTARASTE :

            Art. 1.  Se aprobă,,Regulamentul’’,pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, pentru  unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.            

            Art.2. Se stabileste,componenta Comisiei de  evaluare si selectie, a Solicitarilor de sprijin financiar, in persoana urmatorilor :           

                    Presedinte : Costel Ungureanu – Consilier local

                   Membrii :    Chiruta Vasile – Consilier local

                                    Romanica Tirel- Consilier local

Dan Forfota- Consilier local

Scripcaru Corneliu- Consilier local                                                                                                         

Art. 3. Primarul municipiului,  prin Directia economica, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    BOCA ROMAN

 

                                    Contrasemneaza,

                                           Pt. Secretarul municipiului

                   Luminita Luminosu

Vatra Dornei

18.12.2014

Nr.227