ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd

domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta    ordinara din data de  18 decembrie  2014

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            In conformitate cu prevederile Titlului X privind circulatia juridica a terenurilor din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei si unele masuri adiacente ;

            În temeiul art. 36 alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (1)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 - Se aprobă scoaterea terenului in suprafata de 300 de mp identic cu nr.cadastral 30696  din CF 30696 situat in Str.Petreni f.n., din inventarul terenurilor disponibile la Legea nr.15/2003.

            Art.2 - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Petreni, f.n, în suprafaţă de 300 mp, identic cu nr.cadastral 30696 din CF 30696.

            Art. 3 - Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.

            Art. 4 – Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art. 5 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    BOCA ROMAN

  

                                    Contrasemneaza,

                               Pt. Secretarul municipiului

                   Luminita Luminosu

Vatra Dornei

18.12.2014

Nr.228