ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unor   loturi de teren conform Legii nr.15/2003

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta    ordinara din data de  18 decembrie  2014

 

    Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.4 si 5 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată şi completată şi HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi al art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă, atribuirea în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, a unor loturi astfel:

-          Stoleru Monica- 300 mp teren  identic cu nr.cadstral 35895 din CF 35895 Str.Diecilor;

-          Olaru Marius Adrian- 179 mp teren identic cu nr.cadastral 35821 din CF 35821Str.Eroilor

Art. 2 Atribuirea terenului prevazut la art. 1 se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    BOCA ROMAN

  

                                    Contrasemneaza,

                               Pt. Secretarul municipiului

                   Luminita Luminosu

Vatra Dornei

18.12.2014

Nr.229