ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI VATRA - DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

        Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        ën conformitate cu prevederile din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,actualizata, Instrucţiunile nr. 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

             ën temeiul art.36, alin. (1), alin. (2) lit. (d), şi alin. (6) lit. a, pct.1, şi art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.Se aprobă alocarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare,  prevăzut ”n anexa la prezenta hotăr‰re.

Art.2. Sumele vor fi suportate din bugetul local pe baza de documente justificative.

Art.3.- Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin Direcţia Economică şi ordonatorii de credite bugetare ai instituţiilor de ”nvăţăm‰nt, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.23