ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea normei de hrana personalului Politiei locale Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta    ordinara din data de  18 decembrie  2014

 

           Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.XI din OUG nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

            In conformitate cu prevederile art.1 din HG nr.65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi al art.4 lit.a alin.6 lit.a, art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă, acordarea normei de hrana nr.”6” personalului Politiei locale Vatra Dornei, incepand cu data de 01 ianuarie 2015, pentru perioada in care se afla in activitate.

Art. 2 Se aproba acordarea normei de hrana nr.12 B politistilor locali ai Politiei locale Vatra Dornei care isi desfasoara serviciul in ture(ordine, liniste publica si paza, precum si circulatia pe drumurile publice), personalului care ocupa functii de conducere, pentru perioada in care se afla in activitate.

Art.3 Se stabileste valoarea financiara a normei de hrana zilnice nr.”6” la 24 de lei.

Art.4 Se stabileste valoarea financiara a normei de hrana zilnice nr.”12B” la 2 de lei.

Art.5 Sumle necesare pentru asigurarea normelor de hrana stabilite la art.1 si 2 vor fi prevazute in bugetul local al Municipiului Vatra Dornei

Art. 6 Primarul municipiului, prin Directia economica si compartimentul resurse umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                    BOCA ROMAN

  

                                    Contrasemneaza,

                               Pt. Secretarul municipiului

                   Luminita Luminosu

Vatra Dornei

18.12.2014

Nr.230