ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea deschiderii unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.,in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul- linie de finanţare īn cuantum de 7.000.000 lei

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

       intrunit in sedinta    ordinara din data de  18 decembrie  2014

 

        Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          Īn conformitate cu prevederile art.59 alin.2 Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;

          Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.147/06.12.2010 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile externe in valoare de 7.000.000 lei;

       Īn temeiul dispoziţiilor art. 3 alin.1, art.36 alin (2) lit. b, alin (4) lit.b precum si  art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificarile si completarile ulterioare;

                                                            HOTARASTE: 

      Art.1  Se imputernicesc persoanele, care vor semna documentele aferente operatiunilor bancare ce se vor derula prin contul curent deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A , pe perioada mandatelor, respectiv:

       Art.2 Persoanele desemnate, vor intocmi si semna toate documentele necesare in vederea deschiderii contului si efectuarii operatiunilor bancare din contul respectiv, acestea fiind valabile cu prima si a doua semnatura;

       Art. 3  Primarul municipiului si persoanele imputernicite la art.1, vor duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN

  

                                    Contrasemneaza,

                                          Pt. Secretarul municipiului

                   Luminita Luminosu

Vatra Dornei

18.12.2014

Nr.231