ROMåNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRåRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

          Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar republicata si actualizata precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒcÓ, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţin‰nd domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotăr‰re, ”n vederea ”nscrierii ”n Registrele de publicitate imobiliară.

      Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.22 Decembrie nr.7, ap.6, format din  incaperile notate in plan cu nr.19/1,19/2, 20/1,20/2 in suprafata de 42,42 mp,   identic cu  nr.cadastral 1004  din CF30190-C1.

      Art.3 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului cladire C1 de 59 mp si teren  situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Pinului,nr.30, identic cu parte din PT 754/1 din CF 2459 si parte din PT 754/12 din CF 3750.

      Art.4 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Luceafarului nr.9, format din  incaperile notate in plan cu nr.5-6 in suprafata de 41 mp,   identic cu  nr.cadastral 418/15/3  din CF 2821.

      Art.4 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate , va asigura ducerea la ”ndeplinire a prevederilor prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.24