ROMNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRRE

privind  aprobarea unui sprijin d-nei Gherman Violeta

in vederea editarii unei carti

                                                           

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

 

          Avnd n vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          n conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.i a Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale, actualizata;

          n temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d  şi alin. (6) lit.a pct. 1,4, 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 de lei, n vederea susţinerii financiare a d-nei Gherman Violeta pentru editarea unei carti.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin   Direcţia buget- contabilitate, va duce la ndeplinire prevederile prezentei hotărri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                   Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.25