ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2014 precum si a Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

            AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

    LuČnd Ēn considerare prevederile  art.14, alin.2 din HG nr.1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste  precum şi art. 6 alin.(1) din Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

- prevederile art.13, din Legea nr.307/2006 actualizata, privind apararea impotriva incendiilor;

            Žn temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2) , lit. “d” , alin. (6) , lit. „a” pct.8, art. 45 alin.1 şi art. 115 , alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică localărepublicată  si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art. 1 – Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava  pentru anul 2014, Ēntocmit de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Vatra Dornei – conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărČre .

            Art. 2 Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pe teritoriul Municipiului Vatra Dornei va fi inaintat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Suceava pentru a fi pus la dispozitie Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judetean pentru situatii de Urgenta, iar un exemplar se va pune la dispozitia Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Local pentru Situatii de urgenta Vatra Dornei.

            Art.3 Se aprobă Planul privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2014, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărČre .

            Art. 4Primarul municipiului, prin compartimentul de specialitate va asigura ducerea la Ēndeplinire a prevederilor prezentei hotărČri

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.26