ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind ”nchirierea prin licitaţie publică a pasunii situata in Str.Runc,

  pentru pasunatul bovinelor

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

ën baza  prevederilor art.9 alin.(2) si alin. (3) al OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; prevederile art.6 alin.(1)si (2) din HG nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  precum si  anexa 1 si 2 din Ordinul nr. 407/ din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi ”nchiriere a suprafeţelor de pajişti aflate ”n domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;

             ën temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), ale art. 45 alin. (3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. – Se aprobă ”nchirierea prin licitaţie publică, a pasunii situata in Str.Runc in suprafata de 5,28 ha proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, pentru pasunatul bovinelor.

Art.2. – Se aprobă caietul de sarcini care va sta la baza desfăşurării licitaţiei, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotăr‰re.

Art.3. – Durata ”nchirierii va fi de 5 ani, ”ncep‰nd cu data semnării contractului cu posibilitatea de prelungire conform legii.

Art.4. – Preţul de pornire la licitaţie este de 50 lei/ha.

Art.5. – Se aprobă comisia de licitaţie ”n următoarea componenţă:

      Presedinte : Viceprimar: Nicusor Cojocaru

       Membrii : Adminsitrator public- Mircea Rusu

       Consilieri local : Mateiciuc Ilie

                                  Obreja Mariana

                                 Candrea Mariana

      Secretar: Luca Gheorghe- referent compartimentul cadastrau

Art.6. – Primarul municipiului prin aparatul de specialitate,  va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotăr‰ri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

    

                 Contrasemneaza,

                                Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.29