ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind  aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a  cotei indivize a imobilului teren aferent spatiului comercial in suprafata de 55,51 mp teren, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC ANYCOMTEX SRL,  teren situat ”n Str.Luceafarului nr.2

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată si actualizata ;

ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒcÓ şi alin.5 lit.ÓbÓ şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1. Se aprobă v‰nzarea fara licitatie publica a  cotei indivize a imobilului teren aferent spatiului comercial in suprafata de 55,51 mp teren, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC ANYCOMTEX SRL, teren situat ”n Str.Luceafarului nr.2, identic cu parcela topografica 420/2 inscrisa in CF 30106.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 45 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile v‰nzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

    

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.30