ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRåRE

privind aprobarea concesionării in extindere,  a unei

suprafeţe de 28 mp. teren situat ”n str.Sondei, nr.3, bloc I6, sc.A, ap.3, catre Bujoreanu Neculai, proprietarul constructiei

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

            Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            ën conformitate cu prevederile art.15 lit.,,eÓ din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcţiilor, republicată si actualizata.,

            ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒcÓ , alin. (5) lit. ,,bÓ precum şi  art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată  si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Art. 1  Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a unei  suprafeţe de 28 mp teren,  situat ”n strada Sondei, nr.3, bloc I6, sc.A, ap.3, identic cu nr.cadastral 35285  din CF 35285 către Bujoreanu Neculai , pentru extinderea construcţiei proprietate.

          Art. 2 Durata concesiunii se stabileşte la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

        Art. 3 Nivelul redevenţei   este de 25 euro /mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, la cursul leu/euro din ziua plăţii, cu plata integral la momentul incheierii contractului de concesiune.

       Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Serviciul venituri, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

    

                 Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.31