ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R å R E

privind aprobarea v‰nzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 169 mp,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

 

        Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art.875-915 din Legea 287/2009 republicata si actualizata, privind Codul civil ;

            ën temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin.(1) si  (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 – Se aprobă dezlipirea unei parcele de teren ”n suprafaţă de 260 mp,  situata in Str.Mihai Eminescu,  proprietate privată a Municipiul Vatra Dornei, ”nscris ”n C.F. 30122 după cum  urmeaza: suprafata de 169 mp identica cu nr.cadastral 35299 si  suprafata de 91 mp identica cu nr.cadastral 35300, conform documentatiei cadastrale anexate.

          Art.2 Se aprobă v‰nzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, in suprafata de 169 de mp,  identic cu nr.cadastral 35299 din CF 30122 situat in Str.Mihai Eminescu, f.n.

         Art.3 Se insuseste raportul de evaluare a terenului intocmit de catre Ing.Bargaoanu Gabriel la pretul de 26 euro/mp.

         Art.4  Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotăr‰re.

         Art.5 – Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de v‰nzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

          Art.6 Cu data prezentei se abroga HCL nr.19/2009 si HCL nr.94/2006 si  inceteaza de drept contractul de concesiune nr.4057/17.02.2009 si actul aditional nr.3520/11.02.2009 la contractul de concesiune nr.16.865/22.08.2006.

         Art.7 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

    

                 Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.32