ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind aprobarea  sumelor necesare organizării  Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita ”n luna lui MarteÓ-ediţia a VIII-a

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

          Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

           ën conformitate cu prevederile art.2 alin.3 lit.i si art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale, actualizata;

            ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.1, 4,5, precum şi art. 45 alin.1 si art.115 alin.(1) lit.ÓbÓ din Legea nr. 215/2001 republicata si actualizata– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

        Art.1 Se aprobă alocarea sumei de  2000 lei  necesară organizării şi desfăşurării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita ”n luna lui MarteÓ-ediţia a VIII-a.

        Art. 2 Suma alocată va fi suportată din bugetul local.

        Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia Buget Contabilitate şi  Casa de cultură   va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

    

                 Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.34