ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

privind  aprobarea sumelor necesare organizarii  de catre CSM “Dorna”Vatra Dornei, a editiei a II a “Cupei Primaverii”  la tenis de masa

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

          AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          Žn conformitate cu prevederile  art.20 alin.(1) lit.”i”Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

          Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 1500 de lei necesara organizarii de catre  CSM “Dorna”Vatra Dornei- Sectia tenis de masa, a editiei a II a “Cupei Primaverii”  la tenis de masa care se va desfasura  in perioada 08.03.2014-09.03.2014.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

        Art. 3  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

    

                 Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.35