ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

privind  aprobarea unui sprijin financiar pentru Scoala cu clasele nr.I-VIII nr.2 Vatra Dornei, in vederea editarii revistei „Pe firul vremii”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

            AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Žn conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.”i”Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale, actualizata;

            Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 1,4, 5, precum şi art. 45 alin. 1 si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1200 lei, Ēn vederea susţinerii financiare a  scolii cu clasele I-VIII nr.2 Vatra Dornei, pentru editarea revistei “Pe firul vremii”.

            Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

            Art. 3 Primarul, prin   Direcţia buget- contabilitate, va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   APOSTOAIE EMIL

    

                 Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.36