ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

  privind aprobarea vanzarii suprafetei de 355 mp teren situat in Str.Republicii nr.5A,  aferent constructiei si caii de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC COS-RAM SRL       

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată si actualizata;

ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒcÓ şi alin.5 lit.ÓbÓ şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă v‰nzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 355 mp teren situat ”n Str.Republicii, nr.5A, aferent constructiei si caii de acces, astfel: suprafata de 140 mp  aferenta constructiei, identica cu nr.cadastral 2812  din CF 30029, 2CC in suprafata de 59 mp din cadrul imobilului 5112 din CF 35265, si 3CC in suprafata de 156 mp  din cadrul imobilului 5111 din CF 35023 aferenta caii de acces, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC COS-RAM SRL.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 45 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  integrala in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile v‰nzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   APOSTOAIE EMIL

    

                 Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.37