ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R å R E

privind aprobarea v‰nzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 538 mp, situat in Str.Republicii nr.5A, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

        Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art.875-915 din Legea 287/2009 republicata si actualizata, privind Codul civil ;

            ën temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin.(1) si  (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

             Art.1 – Se aprobă v‰nzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, in suprafata de 538 de mp,  identica cu parcela 4CC in suprafata de 315 mp din cadrul imobilului 5112 din CF 35265 si parcela 5CC in suprafata de 223 mp din cadrul imobilului 5111 din CF 35023 situat in Str.Republicii nr.5A.

             Art.2 Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotăr‰re.

            Art.3 – Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de v‰nzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art.4  Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   APOSTOAIE EMIL

    

                      Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.38