ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

PRIVIND APROBAREA PLATII SUMELOR CU TITLU DE CHELTUIELI DE EXECUTARE SILITA CATRE BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC CAMPULUNGEANU MG SARMIS

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         ën conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) si (4) art.20 alin.(1) lit.ÓiÓ al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,actualizata; Adresa nr.744/26.02.2014 a trezoreriei Vatra Dornei;

ën temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.ÓbÓ , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată si actualizata;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă plata sumelor cu titlu de cheltuieli de executare silita catre biroul executorului judecatoresc Campulungeanu MG Sarmis  in cuantum de 6334,11 Lei.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica vor duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   APOSTOAIE EMIL

    

                 Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.39