ROMNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru Gika Teodora, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  27 februarie 2014

 

            Avnd n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            n conformitate cu prevederile art.(20) alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,  actualizata;

            n temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d, alin.(6) lit.,,a pct.2 precum  şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei,  ajutor de urgenţă , n vederea efectuării  unei interventii chirurgicale

          Art.2 Suma alocata la art.1 se va face pe baza de documente justificative.

         Art. 3 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la ndeplinire prevederile prezentei hotărri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                   APOSTOAIE EMIL

    

                 Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

27.02.2014

Nr.40