ROMåNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRåRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24  martie 2014

 

          Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar republicata si actualizata, precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒcÓ, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţin‰nd domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotăr‰re, ”n vederea ”nscrierii ”n Registrele de publicitate imobiliară.

      Art.2  – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate , va asigura ducerea la ”ndeplinire a prevederilor prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                             Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

              Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.03.2014

Nr.41