ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Podu Verde nr.39,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Dranca Laura

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24  martie 2014

 

AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Žn conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se insuseste raportul privind determinarea valorii de vanzare a imobilului situat in Str. Podu Verde, nr.39(fost 55), etaj I, ap.12, Sc.B,   identic cu nr.cadastral 31089-C1-U2 in suprafata de 36,70 mp, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă vČnzarea imobilului situat in Str. Podu Verde, nr.39(fost 55), etaj I, ap.12, Sc.B,   identic cu nr.cadastral 31089-C1-U2 in suprafata de 36,70 mp, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Dranca Laura.

            Art.3  Preţul imobilului de la art.1,  este 4000 de euro platibil la cursul leu/euro din ziua emiterii facturii, conform  raportului de evaluare anexat, cu achitarea  unui avans de 30% in momentul inchierii contractului, iar restul in 36 de rate lunare.

Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vČnzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.5 Cu data prezentei inceteaza de drept contractul de inchiriere nr.5592/10.03.2011.

Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ şi Compartimentul Juridic, va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                             Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

              Vasile Turcu

Vatra Dornei

24.03.2014

Nr.42