ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

PRIVIND ACORDAREA  AVIZULUI  DE PRINCIPIU PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ, IN VEDEREA CONSTRUIRII IMOBIL CU DESTINATIA RESTAURANT SI SPATII DE CAZARE- BENEFICIAR: APETRII BOGDAN ALEXANDRU

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24  martie 2014

 

 Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu :    

- art.32 din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si de urbanism, actualizata;

- art.25, alin.1 si  art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata  si actualizata; art.36, alin.(2) lit.ÓcÓ si alin.(5), lit.c si art. 45, alin.2, lit.e, art.115 alin.(1) lit.ÓbÓdin Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata;

 

H O T A R A S T E

 

Art.l Se acorda Avizul de principiu pentru aprobarea documentatiei PUZ, in vederea construirii imobil cu destinatia restaurant si spatii de cazare- beneficiar: APETRII BOGDAN ALEXANDRU.

Art.2 Documentatia PUZ, se va aproba dupa obtinerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                             Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

              Vasile Turcu

Vatra Dornei

24.03.2014

Nr.43