ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

 privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren si a documentaţiei de licitaţie ”n vederea  concesionării prin licitaţie publică deschisă  a suprafetei de   300 mp teren situat in str. Unirii, f.n., ”n vederea construirii unei locuinţe

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24  martie 2014

 

        Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

       ën conformitate cu prevederile art.13, alin.1 si art.16 alin.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii- actualizata si republicata;

        ën temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, cÓ, alin. (5) lit. ,,bÓ, ale  art. 123 alin.(2), precum şi ale art. 45 alin. (3) si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata si   actualizata,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1. Se aprobă concesionarea unei suprafete de 300 mp si documentaţia de licitaţie ”n vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă a suprafetei de 300 mp teren situat in str.Unirii f.n., pentru construirea  unei locuinte, conform anexei la prezenta hotăr‰re.

      Art.2. Imobilul  teren de constructii – av‰nd datele de identificare cadastrală 35330 provenit prin divizarea nr.cadastral 34844 din CF 34844  - este proprietate privată a municipiului Vatra Dornei, se află ”n circuitul civil, fiind destinat valorificării prin licitaţie publică, conform prevederilor legale ”n vigoare.

      Art.3 Nivelul de pornire la licitaţie al redevenţei va fi de 20 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind stabilirea preturilor terenurilor proprietatea municipiului Vatra Dornei,  cu pas de licitare de 5% din preţul de pornire .

       Art. 4 Durata concesiunii se stabileşte la 49 ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

       Art 5 Plata redevenţei se va face ”n termen de 10 ani de la data ”ncheierii contractului de concesiune.

       Art.6 Se aproba constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru organizarea si desfasurarea licitatiei in urmatoarea componenta:

                    Presedinte : Cojocaru Nicusor –Viceprimarul municipiului

                    Membrii :   Calinescu Brandusa – Director economic

                                       Marcel Nacu – Inspector serviciul de urbanism

                                       Hopulele Zamfira – Consilier Serviciul urbanism

                                       Mezdrea Felicia- Consilier juridic

                   Secretar :   Florean Camelia- Consilier Serviciul venituri

     Art.7 Se aproba constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la  evaluarea  ofertelor pentru organizarea si desfasurarea licitatiei in urmatoarea componenta:

                    Presedinte : Rusu Mircea-Administrator public

                    Membrii : Turcanu Iancu – Director tehnic

   Negrea Gabriela- Consilier Directia economica

                                       Simionescu Mirela- Consilier achizitii publice

                                       Dudici Catalin - Consilier juridic

                     Secretar :   Florean Camelia- Consilier Serviciul venituri

       Art.8 Cu data prezentei se abroga HCL nr.157/2013.

       Art.9 Primarul Municipiului, prin Serviciul Urbanism şi Compartimentul juridic  va  duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                             Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

              Vasile Turcu

Vatra Dornei

24.03.2014

Nr.44