ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

Hotarare

privind solicitarea adresata Guvernului Rom‰niei pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora, din proprietatea publica a statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – ROMSILVA, ”n proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei si ”n administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24  martie 2014

 

Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Av‰nd ”n vedere prevederile art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor –ROMSILVA, ”n domeniul public al unor unitati administrativteritoriale si ”n administrarea consiliilor locale ale acestora si ale art. 3 alin.(1) si (2) din Anexa la Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr.1770/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile si modalitatile practice de aplicare a prevederilor Legii nr.192/2010;

ën temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), (2) lit. c si alin.5  si (9), art . 45 alin.(3) si art. 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, a Administratiei Publice Locale, republicata si actualizata;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se solicita Guvernului Rom‰niei, trecerea, cu titlu gratuit, a drumului forestier Negresti si Colacelu si a terenului aferent acestora , din propritatea publica a statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor –ROMSILVA, ”n proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei si  administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava;

Art.2. Datele de identificare ale drumurilor forestiere  sunt cuprinse ”n Anexa nr. 1 la hotar‰re.

Art.3.  Hotar‰rea se comunica Institutiei Prefectului Judetului Suceava si Consiliului Judetean Suceava ”n vederea promovarii proiectului de hotar‰re de Guvern.

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru si compartimentul juridic,  va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                             Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

              Vasile Turcu

Vatra Dornei

24.03.2014

Nr.45