ROMNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru Pintilie Caliopia, pentru efectuarea unui tratament medical

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24  martie 2014

 

            Avnd n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            n conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            n temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d, alin.(6) lit.,,a pct.2 precum  şi art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei,  ajutor de urgenţă pentru Pintilie Caliopia, n vederea efectuării  unui tratament medical.

          Art. 2 Suma alocata la art.1 se va face pe baza de documente justificative.

         Art. 3 Primarul, prin Serviciul de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la ndeplinire prevederile prezentei hotărri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                             Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                  Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

24.03.2014

Nr.48