ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  închirierea unui  spaţiiu la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, pentru  amenajarea unui cabinet medical

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29 ianuarie 2014

 

Având în vedere expunerea de motive a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicata si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba închirierea unui spaţiu la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, pentru  amenajarea unui cabinet medicale  în suprafaţă de 27,87 mp -suprafaţa utilă a cabinetului şi cota parte din spaţiile de folosinţă comună- la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, d-nei doctor Gnaciuc Viorica, pentru extinderea cabinetului medical  existent.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri şi Urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.01.2014

Nr.5