ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 

HOTĂRŚRE

privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinČnd

cultelor religioase din RomČnia

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24  martie 2014

 

AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

            Žn baza baza OG. 82/2001 republicată, si actualizata, privind Stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinČnd cultelor religioase din RomČnia”; 

            Žn  baza  HCL nr.62/2013 privind aprobarea Bugetului local al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2013;

            Žn temeiul art.36, alin.(2), lit.d,  alin.(6) lit.a pct.19 lit.c,  art.45, alin.(2), art.115 alin.(1) lit. » b» din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale republicată, si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă alocarea de sume sub formă de sprijin financiar unităţilor de cult din Municipiul Vatra Dornei, conform  Anexei 1.         

Art.2. Primarul municipiului, prin Directia economica,  va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                             Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                  Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

24.03.2014

Nr.52