ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

  privind completarea HCL nr.37/2014 privind ” aprobarea vanzarii suprafetei de 355 mp teren situat in Str.Republicii nr.5A,  aferent constructiei si caii de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC COS-RAM SRL”    

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24  martie 2014

 

AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Žn conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată si actualizata;

Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) si art.115 alin. (1 ) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se completeaza HCL nr.37/2014 privind ”aprobarea vanzarii suprafetei de 355 mp teren situat in Str.Republicii nr.5A,  aferent constructiei si caii de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC COS-RAM SRL”      astfel:

 Cu data prezentei se abroga HCL nr.111/1999 privind  „concesionarea fara licitatie publica a terenului aferent vilei „Calimanel” si inchirierea spatiului verde” iar Contractul de concesiune nr.3082/14.02.2001 si actul aditional nr.40720/04.12.2007 la contractul de concesiune nr.3082/14.02.2001 inceteaza de drept.

Art. 2   Celelalte prevederi ale HCL nr.37/2014 raman valabile.

Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                             Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                  Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.03.2014

Nr.53