ROMŚNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRŚRE

privind  aprobarea sumelor necesare premierii elevilor dorneni premiati la  Olimpiadele scolare- faza judeteana si faza nationala

 

 

              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24  martie 2014

 

 

          AvČnd Ēn vedere expunerea de motive prezentată de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          Žn conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

          Žn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.(6) lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 900 de lei pentru premierea elevilor dorneni, premiati la Olimpiadele scolare- faza judeteana si faza nationala , astfel:

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

        Art. 3  Primarul municipiului, prin Serviciul buget-contabilitate va duce la Ēndeplinire prevederile prezentei hotărČri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                             Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

24.03.2014

Nr.54