ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRåRE

privind aprobarea atribuirii unor   loturi de teren conform Legii nr.15/2003

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24  martie 2014

 

    Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu dispoziţiile art.4 si 5 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată şi completată şi HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

ën temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. ÒbÓ şi al art. 45 (3) si art.115 alin.(1) lit.ÓbÓ din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă, atribuirea ”n folosinţă gratuită, ”n vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, ”n conformitate cu Legea nr.15/2003, a unui  lot de teren in suprafata de 263 de mp teren  situat in Str.Azurului, identic cu  nr.cadastral 35187 din CF 35187  catre:

- Hritiuc Elena -

Art. 2 Atribuirea terenului prevazut la art. 2 se face ”n folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                             Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.03.2014

Nr.55