ROMåNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRåRE

privind acordarea de ajutoare ”n alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte unor persoane singure şi familii cu venituri reduse

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  24  martie 2014

 

            Av‰nd ”n vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

ën conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

ën temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.ÓdÓ şi alin.6  lit.(a) pct. 2 , precum şi art 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.ÓbÓ din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale – Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 9000 lei,  din capitolul Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, subcapitolul-cheltuieli materiale şi servicii, alte acţiuni privind asistenţa socială pentru acordarea de pachete cu produse alimentare persoanelor singure şi familiilor cu venituri reduse.

Art. 2 Se vor acorda 300 de pachete, fiecare ”n valoare de 30 lei, conţin‰nd produse alimentare de strictă necesitate.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul de asistenţă socială şi Direcţia Buget-contabilitate vor duce la ”ndeplinire prevederile prezentei hotăr‰ri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                             Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

24.03.2014

Nr.56