ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 226 mp, situat în Str.Negresti, nr.32B, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Grumazescu Marius Mirel si Grumazescu Elena Gabriela, proprietarii constructiei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29  aprilie 2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată si actualizata;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” ,  art. 45 alin.(1) si (3)  si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 226 mp teren aferent constructiei, situat în Str.Negresti nr.32B, identic cu nr.cadastral 33246 cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Grumazescu Marius Mirel si Grumazescu Elena Gabriela, proprietarii constructiei.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 30 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, restul in 12 de rate lunare consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                             Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

29.04.2014

Nr.59