ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29 ianuarie 2014

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare ;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. „b” precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, Republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.

      Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.32, parter, ap.5, format din  incaperile notate in plan cu nr.12-14, in suprafata de 19,41mp,   cota de 4,15% parti din partile comune ale cladirii,  identic cu  nr.cadastral 421/6/0/5 - din CF 10394.

      Art.3 Cu data prezentei se abroga pozitia nr.2 din anexa la HCL nr.218/2013.

      Art.4 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate , va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.01.2014

Nr.6